More About HKUST
A A A | School of Engineering
Menu

 


Prof. Hnin Yin Yin NYEIN's Publications


Year: Show All | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Article


Zhao, Jiangqi; Lin, Yuanjing; Wu, Jingbo; Nyein, Hnin Yin Yin; Bariya, Mallika; Tai, Li-chia; Chao, Minghan; Ji, Wenbo; Zhang, George; Fan, Zhiyong; Javey, Ali, "A Fully Integrated and Self-Powered Smartwatch for Continuous Sweat Glucose Monitoring", ACS Sensors, v. 4, (7), July 2019, p. 1925-1933 (2019)

Lin, Yuanjing; Bariya, Mallika; Nyein, Hnin Yin Yin; Kivimaki, Liisa; Uusitalo, Sanna; Jansson, Elina; Ji, Wenbo; Yuan, Zhen; Happonen, Tuomas; Liedert, Christina; Hiltunen, Jussi; Fan, Zhiyong; Javey, Ali, "Porous Enzymatic Membrane For Nanotextured Glucose Sweat Sensors With High Stability Towards Reliable Noninvasive Health Monitoring", Advanced Functional Materials, v. 29, (33), August 2019, article number 1902521 (2019)

Nyein, Hnin Yin Yin; Bariya, Mallika; Kivimäki, Liisa; Uusitalo, Sanna; Liaw, Tiffany Sun; Jansson, Elina; Ahn, Christine Heera; Hangsky, John A.; Zhao, Jiangqi; Lin, Yuanjing; Happonen, Tuomas; Chao, Minghan; Liedert, Christina; Zhao, Yingbo; Tai, Li-Chia; Hiltunen, Jussi; Javey, Ali, "Regional and Correlative Sweat Analysis Using High-throughput Microfluidic Sensing Patches Towards Decoding Sweat", Science Advances, v. 5, (8), August 2019, article number eaaw9906 (2019)

Tai, Lichia; Liaw, Tiffany Sun; Lin, Yuanjing; Nyein, Hnin Yin Yin; Bariya, Mallika; Ji, Wenbo; Hettick, Mark; Zhao, Chunsong; Zhao, Jiangqi; Hou, Lei; Yuan, Zhen; Fan, Zhiyong; Javey, Ali, "Wearable Sweat Band for Noninvasive Levodopa Monitoring", Nano Letters, v. 19, (9), September 2019, p. 6346-6351 (2019)

 
Research