Menu

 


Prof. Minhua SHAO's Publications


Year: Show All | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2003 | 2002 | 2001

Article


Li, Dongdong; Zhang, Qian; Shen, Zhichuan; Siddharth, Kumar; Chen, Lijuan; Shao, Minhua; Shi, Zhicong, "3D hexapod-shaped Co-ZIFs-S derived co nanoparticles embedded into nitrogen and sulfur co-doped carbon decorated with ruthenium nanoparticles as efficient catalyst for rechargeable lithium oxygen battery", Nano Energy, v. 91, January 2022, article number 106644 (2022)

Chen, Huanhuan; Tao, Ran; Bang, Ki Taek; Shao, Minhua; Kim, Yoonseob, "Anion Exchange Membranes for Fuel Cells: State-of-the-Art and Perspectives", Advanced Energy Materials, June 2022, article number 2200934 (2022)

Huang, Lei; Luo, Zhixuan; Huang, Xuexia; Wang, Yian; Yan, Jia; Liu, Wei; Guo, Yufang; Babu Arulmani, Samuel Raj; Shao, Minhua; Zhang, Hongguo, "Applications of biomass-based materials to remove fluoride from wastewater: A review", Chemosphere, v. 301, August 2022, article number 134679 (2022)

Wang, Jing; Wu, Duojie; Li, Menghao; Wei, Xianbin; Yang, Xuming; Shao, Minhua; Gu, Meng, "Bismuth Ferrite as an Electrocatalyst for the Electrochemical Nitrate Reduction", Nano Letters, v. 22, (13), July 2022, p. 5600-5606 (2022)

Yan, Wei; Li, Shang; Cheng, Kuangwei; Huang, Pengtao; Szesny, Mike; Misz, Ulrich; Guo, Wei; Shao, Minhua; Pan, Mu, "Durability of Low-Pt Loading Membrane Electrode Assembly under Dynamic Driving Conditions", Journal of the Electrochemical Society, v. 169, (7), 20 July 2022, article number 073508 (2022)

Guo, Ya; Jin, Piao; Shao, Minhua; Dong, Shigang; Du, Ronggui; Lin, Changjian, "Effect of an Environmentally Friendly Diisooctyl Sebacate-based Mixed Corrosion Inhibitor on Reinforcing Steel", Acta Physico-Chimica Sinica, v. 38, (4), April 2022, article number 2003033 (2022)

Shahid, Usman Bin; Chen, Yifu; Gu, Shuang; Li, Whenzhen; Shao, Minhua, "Electrochemical nitrogen reduction: an intriguing but challenging quest", Trends in Chemistry, v. 4, (2), February 2022, p. 142-156 (2022)

Zhu, Shangqian; Shao, Minhua, "Electrolyte pH-dependent hydrogen binding energies and coverages on platinum, iridium, rhodium, and ruthenium surfaces", Catalysis Science and Technology, v. 12, (10), May 2022, p. 3228-3233 (2022)

Chen, Xiaoyue; Zhang, Songge; Qian, Xiu; Liang, Zhangqian; Xue, Yanjun; Zhang, Xiaoli; Tian, Jian; Han, Ye; Shao, Minhua, "Enabling efficient electrocatalytic conversion of N<sub>2</sub> to NH<sub>3</sub> by Ti<sub>3</sub>C<sub>2</sub> MXene loaded with semi-metallic 1T′-MoS<sub>2</sub> nanosheets", Applied Catalysis B: Environmental, v. 310, 5 August 2022, article number 121277 (2022)

Xu, Rui; Tang, Hongan; Zhou, Yuanyuan; Wang, Fangzheng; Wang, Hongrui; Shao, Minhua; Li, Cunpu; Wei, Zidong, "Enhanced catalysis LiS<sub>3 </sub> of radical-to-polysulfide interconversion via increased sulfur vacancies in lithium-sulfur batteries", Chemical Science, v. 13, (21), June 2022, p. 6224-6232 (2022)

Qin, Xueping; Zhu, Shangqian; Wang, Yian; Pan, Ding; Shao, Minhua, "Full atomistic mechanism study of hydrogen evolution reaction on Pt surfaces at universal pHs: <i>Ab initio</i> simulations at electrochemical interfaces", Electrochimica Acta, v. 425, September 2022, article number 140709 (2022)

Hu, Qi; Qin, Yongjie; Wang, Xiaodeng; Zheng, Hongju; Gao, Keru; Yang, Hengpan; Zhang, Peixin; Shao, Minhua; He, Chuanxin, "Grain Boundaries Engineering of Hollow Copper Nanoparticles Enables Highly Efficient Ammonia Electrosynthesis from Nitrate", CCS Chemistry, v. 4, (6), June 2022, p. 2053-2064 (2022)

Li, Dongdong; Liang, Jianwen; Robertson, Stuart Jacob; Chen, Yingtong; Wang, Naiguang; Shao, Minhua; Shi, Zhicong, "Heterogeneous Bimetallic Organic Coordination Polymer-Derived Co/Fe@NC Bifunctional Catalysts for Rechargeable Li-O2Batteries", ACS Applied Materials and Interfaces, v. 14, (4), 2022, p. 5459-5467 (2022)

Qian, Xiu; Wei, Yanjiao; Sun, Mengjie; Han, Ye; Zhang, Xiaoli; Tian, Jian; Shao, Minhua, "Heterostructuring 2D TiO<sub>2</sub> nanosheets <i>in situ</i> grown on Ti<sub>3</sub>C<sub>2</sub>T<sub>x</sub> MXene to improve the electrocatalytic nitrogen reduction", Chinese Journal of Catalysis, v. 43, (7), July 2022, p. 1937-1944 (2022)

Chen, Xiaoyue; Ma, Chaoqun; Tan, Zixuan; Wang, Xu; Qian, Xiu; Zhang, Xiaoli; Tian, Jian; Yan, Shihai; Shao, Minhua, "One-Dimensional Screw-Like MoS<sub>2</sub> with Oxygen Partially Replacing Sulfur as an Electrocatalyst for the N<sub>2</sub> Reduction Reaction", Chemical Engineering Journal, v. 433, (Part 1), April 2022, article number 134504 (2022)

Zhao, Qinglan; Wang, Yian; Li, Meng; Zhu, Shangqian; Li, Tiehuai; Yang, Jixiang; Lin, Ting; Delmo, Ernest Pahuyo; Wang, Yinuo; Jang, Juhee; Gu, Meng; Shao, Minhua, "Organic frameworks confined Cu single atoms and nanoclusters for tandem electrocatalytic CO<sub>2</sub> reduction to methane", SmartMat, v. 3, (1), March 2022, p. 183-193 (2022)

Siddharth, Kumar; Wang, Yian; Wang, Jing; Xiao, Fei; Nambafu, Gabriel Sikukuu; Shahid, Usman Bin; Yang, Fei; Delmo, Ernest Pahuyo; Shao, Minhua, "Platinum on nitrogen doped graphene and tungsten carbide supports for ammonia electro-oxidation reaction", Frontiers of Chemical Science and Engineering, March 2022 (2022)

Kim, Hee Jin; Kim, Ho Young; Joo, Jinwhan; Joo, Sang Hoon; Lim, June Sung; Lee, Jinwoo; Huang, Huawei; Shao, Minhua; Hu, Jue; Kim, Jin Young; Min, Byeong Jo; Lee, Seung Woo; Kang, Minsoo; Lee, Kwangyeol; Choi, Songa; Park, Yeij; Wang, Yao; Li, Junjun; Zhang, Zhicheng; Ma, Jianmin; Choi, Sang-Il, "Recent advances in non-precious group metal-based catalysts for water electrolysis and beyond", Journal of Materials Chemistry A, v. 10, (1), January 2022, p. 50-88 (2022)

Huang, Xuanjie; Huang, Lei; Babu Arulmani, Samuel Raj; Yan, Jia; Li, Qian; Tang, Jinfeng; Wan, Kuilin; Zhang, Hongguo; Xiao, Tangfu; Shao, Minhua, "Research progress of metal organic frameworks and their derivatives for adsorption of anions in water: A review", Environmental Research, v. 204, (Part D), March 2022, article number 112381 (2022)

Sun, Changlong; Chen, Fuzhou; Tang, Xiaofu; Zhang, Dongdong; Zheng, Ke; Zhu, Guang; Shahid, Usman Bin; Liu, Zili; Shao, Minhua; Wang, Jiahai, "Simultaneous Interfacial Interaction and Built-In Electric Field Regulation of GaZnON@NG for High-Performance Lithium-Ion Storage", Nano Energy, v. 99, August 2022, article number 107369 (2022)

Shi, Yifeng; Schimmenti, Roberto; Zhu, Shangqian; Venkatraman, Kartik; Chen, Rihui; Chi, Miaofang; Shao, Minhua; Mavrikakis, Manos; Xia, Younan, "Solution-Phase Synthesis of PdH0.706Nanocubes with Enhanced Stability and Activity toward Formic Acid Oxidation", Journal of the American Chemical Society, v. 144, (6), 2022-02, p. 2556-2568 (2022)

Qian, Xiu; Ma, Chaoqun; Shahid, Usman Bin; Sun, Mengjie; Zhang, Xiaoli; Tian, Jian; Shao, Minhua, "Synergistic Enhancement of Electrocatalytic Nitrogen Reduction over Few-Layers MoSe<sub>2</sub>-Decorated Ti<sub>3</sub>C<sub>2</sub>T<sub>x</sub> MXene", ACS Catalysis, v. 12, (11), June 2022, p. 6385-6393 (2022)

Zhang, Ling; Huang, Jiawei; Zheng, Qizheng; Li, Ang; Li, Xianglan; Li, Jing; Shao, Minhua; Chen, Hongmei; Wei, Zidong; Deng, Zihua; Li, Cunpu, ""Superaerophobic" NiCo bimetallic phosphides for highly efficient hydrogen evolution reaction electrocatalysts", Chemical Communications, v. 57, (50), June 2021, p. 6173-6176 (2021)

Nambafu, Gabriel Sikukuu; Siddharth, Kumar; Zhang, Cheng; Zhao, Tianshou; Chen, Qing; Amine, Khalil; Shao, Minhua, "An Organic Bifunctional Redox Active Material for Symmetric Aqueous Redox Flow Battery", Nano Energy, v. 89, November 2021, article number 106422 (2021)

Zhao, Qinglan; Wang, Yian; Lai, Wei-Hong; Xiao, Fei; Lyu, Yuxiang; Liao, Caizhi; Shao, Minhua, "Approaching A High-Rate And Sustainable Production Of Hydrogen Peroxide: Oxygen Reduction On Co-N-C Single-Atom Electrocatalysts In Simulated Seawater", Energy & Environmental Science, v. 14, (10), 13 October 2021, p. 5444-5456 (2021)

Yue, Xin; Qin, Xueping; Chen, Yangdong; Peng, Yang; Liang, Caihong; Feng, Min; Qiu, Xinzhuo; Shao, Minhua; Huang, Shaoming, "Constructing Active Sites from Atomic-Scale Geometrical Engineering in Spinel Oxide Solid Solutions for Efficient and Robust Oxygen Evolution Reaction Electrocatalysts", Advanced Science, July 2021, article number 2101653 (2021)

Lyu, Zhiheng; Zhu, Shangqian; Xie, Minghao; Zhang, Yu; Chen, Zitao; Chen, Ruihui; Tian, Mengkun; Chi, Miaofan; Shao, Minhua; Xia, Younan, "Controlling the Surface Oxidation of Cu Nanowires Improves Their Catalytic Selectivity and Stability toward C<sub>2+</sub> Products in CO<sub>2</sub> Reduction", Angewandte Chemie - International Edition, v. 133, (4), January 2021, p. 1909-1915 (2021)

Li, Jia; Zhou, Qiuyun; Yue, Mufei; Chen, Siguo; Deng, Jianghai; Ping, Xinyu; Li, Yan; Liao, Qiang; Shao, Minhua; Wei, Zidong, "Cross-linked multi-atom Pt catalyst for highly efficient oxygen reduction catalysis", Applied Catalysis B: Environmental, v. 284, May 2021, article number 119728 (2021)

Li, Tiehuai; Wang, Jing; Zhu, Shangqian; Delmo, Ernest Pahuyo; Sun, Fei; Zhang, Lili; Gu, Meng; Shao, Minhua, "Cu<sub>3</sub>Pd<sub>x</sub>N nanocrystals for efficient CO<sub>2</sub> electrochemical reduction to methane", Electrochimica Acta, v. 371, March 2021, article number 137793 (2021)

Tong, Cheng; Tang, Xianyi; Dong, Qin; Xu, Rui; Wang, Tao; Li, Cunpu; Nie, Yao; Li, Li; Shao, Minhua; Wei, Zidong, "Densely vertical-grown NiFe hydroxide nanosheets on a 3D nickel skeleton as a dendrite-free lithium anode", Chemical Communications, v. 57, (96), December 2021, p. 12988-12991 (2021)

Liu, Jincheng; Meng, Yu; Zhang, Lili; Li, Guanzhou; Shi, Z.; Hou, Peng-Xiang; Liu, C.; Cheng, H.-M.; Shao, Minhua, "Dual-Phasic Carbon with Co Single Atoms and Nanoparticles as a Bifunctional Oxygen Electrocatalyst for Rechargeable Zn–Air Batteries", Advanced Functional Materials, July 2021, article number 2103360 (2021)

Shahid, Usman Bin; Siddharth, Kumar; Shao, Minhua, "Electrifying the Nitrogen Cycle: An Electrochemical Endeavor", Current Opinion in Electrochemistry, 25 June 2021, article number 100790 (2021)

Wang, Jing; Cai, Chao; Wang, Yian; Yang, Xuming; Wu, Duojie; Zhu, Yuanmin; Li, Menghao; Gu, Meng; Shao, Minhua, "Electrocatalytic Reduction of Nitrate to Ammonia on Low-Cost Ultrathin CoOx Nanosheets", ACS Catalysis, v. 11, (24), December 2021, p. 15135-15140 (2021)

Yang, Jixiang; Liu, Xiang; Wang, Yian; Zhou, Xinwei; Weng, Lutao; Liu, Yuzi; Ren, Yang; Zhao, Chen; Dahbi, Mouad; Alami, Jones; Ei-Hady, Deia Abd; Xu, Gui-Liang; Amine, Khalil; Shao, Minhua, "Electrolytes Polymerization-Induced Cathode-Electrolyte-Interphase for High Voltage Lithium-Ion Batteries", Advanced Energy Materials, v. 11, (39), September 2021, article number 2101956 (2021)

Wang, Yian; Qin, Xueping; Shao, Minhua, "First-principles mechanistic study on nitrate reduction reactions on copper surfaces: Effects of crystal facets and pH", Journal of Catalysis, v. 400, August 2021, p. 62-70 (2021)

Li, Jincheng; Qin, Xueping; Xiao, Fei; Liang, Caihong; Xu, Mingjie; Meng, Yu; Sarnello, Erik; Fang, Lingzhe; Li, Tao; Ding, Shichao; Lyu, Zhaoyuan; Zhu, Shangqian; Pan, Xiaoqing; Hou, Peng-Xiang; Liu, Chang; Lin, Yuehe; Shao, Minhua, "Highly Dispersive Cerium Atoms on Carbon Nanowires as Oxygen Reduction Reaction Electrocatalysts for Zn-Air Batteries", Nano letters, v. 21, (10), May 2021, p. 4508-4515 (2021)

Siddharth, Kumar; Alam, Parvej; Hossain, Md Delowar; Xie, Ni; Nambafu, Gabriel Sikukuu; Rehman, Faisal; Lam, Wing Yip; Chen, Guohua; Cheng, Jinping; Luo, Zhengtang; Chen, Guanghao; Tang, Benzhong; Shao, Minhua, "Hydrazine Detection during Ammonia Electro-oxidation Using an Aggregation-Induced Emission Dye", Journal of American Chemical Society, v. 143, (5), January 2021, p. 2433-2440 (2021)

Hu, Qi; Wang, Ziyu; Huang, Xiaowan; Qin, Yongjie; Yang, Hengpan; Ren, Xiangzhong; Zhang, Qianling; Liu, Jianhong; Shao, Minhua; He, Chuanxin, "Integrating well-controlled core-shell structures into “superaerophobic” electrodes for water oxidation at large current densities", Applied Catalysis B: Environmental, v. 286, June 2021, article number 119920 (2021)

Zhao, Yunhao; Xu, Rui; Zhou, Yuanyuan; Wang, Fangzheng; Tong, Cheng; Shao, Minhua; Wang, Meng; Li, Cunpu; Wei, Zidong, "Lattice-matching Ni-based Scaffold With A Spongy Cover For Uniform Electric Field Against Lithium Dendrites", Chemical Communications, v. 57, (74), 21 September 2021, p. 9442-9445 (2021)

Qi, Qianglong; Tai, Jun; Hu, Jue; Zhang, Zihan; Dai, Linqing; Song, Hongchuan; Shao, Minhua; Zhang, Chengxu; Zhang, Libo, "Ligand Functionalized Iron-Based Metal-Organic Frameworks for Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution", ChemCatChem, September 2021 (2021)

Zhang, Yu; Lyu, Zhiheng; Chen, Zitao; Zhu, Shangqian; Shi, Yifeng; Chen, Ruhui; Xie, Minghao; Yao, Yao; Chi, Miaofang; Shao, Minhua; Xia, Younan, "Maximizing the Catalytic Performance of Pd@AuxPd1-x Nanocubes in H2O2 Production by Reducing Shell Thickness to Increase Compositional Stability", Angewandte Chemie-International Edition, v. 60, (36), September 2021, p. 19643-19647 (2021)

Wang, Qi; Zhang, Shan; He, Hanna; Xie, Chunlin; Tang, Yougen; He, Chuanxin; Shao, Minhua; Wang, Haiyan, "Oxygen Vacancy Engineering in Titanium Dioxide for Sodium Storage", Chemistry - An Asian Journal, v. 16, (1), January 2021, p. 3-19 (2021)

Zhou, Xichen; Ma, Yongbo; Ge, Yiyao; Zhu, Shangqian; Cui, Yu; Chen, Bo; Liao, Lingwen; Yun, Qinbai; He, Zhen; Long, Huiwu; Li, Lujiang; Huang, Biao; Luo, Qinxin; Zhai, Li; Wang, Xixi; Bai, Licheng; Wang, Gang; Guan, Zhiqiang; Chen, Ye; Lee, Chun-Sing; Wang, Jinlan; Ling, Chongyi; Shao, Minhua; Fan, Zhaunxi; Zhang, Hua, "Preparation of Au@Pd Core-Shell Nanorods with fcc-2H- fcc Heterophase for Highly Efficient Electrocatalytic Alcohol Oxidation", Journal of the American Chemical Society, v. 144, (1), 2022-01, p. 547-555 (2021)

Hu, Qi; Qin, Yongjie; Wang, Xiaodeng; Wang, Ziyu; Huang, Xiaowan; Zheng, Hongju; Gao, Keru; Yang, Hengpan; Zhang, Peixin; Shao, Minhua; He, Chuanxin, "Reaction intermediate-mediated electrocatalyst synthesis favors specified facet and defect exposure for efficient nitrate-ammonia conversion", Energy & Envirnmental Science, v. 14, (9), September 2021, p. 4989-4997 (2021)

Zhu, Shangqian; Delmo, Ernest Pahuyo; Li, Tiehuai; Qin, Xueping; Tian, Jian; Zhang, Lili; Shao, Minhua, "Recent Advances in Catalyst Structure and Composition Engineering Strategies for Regulating CO<sub>2</sub> Electrochemical Reduction", Advanced Materials, 25 April 2021, article number 2005484 (2021)

Xiao, Fei; Wang, Yu-Cheng; Wu, Zhi-Peng; Chen, Guangyu; Yang, Fei; Zhu, Shangqian; Siddharth, Kumar; Kong, Zhijie; Lu, Aolin; Li, Jincheng; Zhong, Chuan-Jian; Zhou, Zhi-You; Shao, Minhua, "Recent Advances in Electrocatalysts for Proton Exchange Membrane Fuel Cells and Alkaline Membrane Fuel Cells", Advanced Materials, March 2021, article number 2006292 (2021)

Ren, Zhiwei; Liu, Kuan; Hu, Hanlin; Guo, Xuyun; Gao, Yajun; Fong, Patrick W.K.; Liang, Qiong; Tang, Hua; Huang, Jiaming; Zhang, Hengkai; Qin, Minchao; Cui, Li; Chandran, Hrisheekesh Thachoth; Shen, Dong; Lo, Ming-Fai; Ng, Annie; Surya, Charles; Shao, Minhua; Lee, Chun-Sing; Lu, Xinhui; Laquai, Frederic; Zhu, Ye; Li, Gang, "Room-temperature multiple ligands-tailored SnO<sub>2</sub> quantum dots endow in situ dual-interface binding for upscaling efficient perovskite photovoltaics with high V<sub>OC</sub>", Light: Science and Applications, v. 10, (1), December 2021, article number 239 (2021)

Xiao, Fei; Liu, Xiang; Sun, Cheng-Jun; Hwang, Inhui; Wang, Qi; Xu, Zhiwen; Wang, Yian; Zhu, Shangqian; Wu, Hsi-wen; Wei, Zidong; Zheng, Liping; Cheng, Daojian; Gu, Meng; Xu, Gui-Liang; Amine, Khalil; Shao, Minhua, "Solid-State Synthesis of Highly Dispersed Nitrogen-Coordinated Single Iron Atom Electrocatalysts for Proton Exchange Membrane Fuel Cells", Nano Letters, v. 21, (8), April 2021, p. 3633-3639 (2021)

Wang, Xiao-Ping; Shao, Minhua; Ye, Chen-Qing; Dong, Shi-Gang; Du, Rong-Gui; Lin, Chang-Jian, "Study on effect of chloride ions on corrosion behavior of reinforcing steel in simulated polluted concrete pore solutions by scanning micro-reference electrode technique", Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 895, August 2021, article number 115454 (2021)

Zhu, Shangqian; Qin, Xueping; Xiao, Fei; Yang, Shuangli; Xu, Yuan; Tan, Zhuo; Li, Jiadong; Yan, Jiawei; Chen, Qing; Chen, Mingshu; Shao, Minhua, "The role of ruthenium in improving the kinetics of hydrogen oxidation and evolution reactions of platinum", Nature Catalysis, v. 4, (8), August 2021, p. 711-718 (2021)

Qin, Xueping; Zhu, Shangqian; Zhang, Lulu; Sun, Shuhui; Shao, Minhua, "Theoretical Studies of Metal-N-C for Oxygen Reduction and Hydrogen Evolution Reactions in Acid and Alkaline Solutions", Journal of Electrochemistry = 电化学, v. 27, (2), April 2021, p. 185-194 (2021)

Yang, Na; Peng, Lanlan; Li, Li; Li, Jing; Liao, Qiang; Shao, Minhua; Wei, Zidong, "Theoretically Probing The Possible Degradation Mechanisms Of An FeNC Catalyst During The Oxygen Reduction Reaction", Chemical Science, v. 12, (37), 7 October 2021, p. 12476-12484 (2021)

Liu, Dong; Li, Jincheng; Ding, Shichao; Lyu, Zhaoyuan; Feng, Shuo; Tian, Hangyu; Huyan, Chenxi; Xu, Mingjie; Li, Tao; Du, Dan; Liu, Peng; Shao, Minhua; Lin, Yuehe, "2D Single-Atom Catalyst with Optimized Iron Sites Produced by Thermal Melting of Metal–Organic Frameworks for Oxygen Reduction Reaction", Small Methods, February 2020, article number 1900827 (2020)

Yao, Yao; Zhu, Shangqian; Wang, Haijiang; Li, Hui; Shao, Minhua, "A Spectroscopic Study of Electrochemical Nitrogen and Nitrate Reduction on Rhodium Surfaces", Angewandte Chemie (International ed.), v.59, (26), March 2020, p. 10479-10483 (2020)

Wang, Yuxuan; Su, Hongyang; He, Yanghua; Li, Ligui; Zhu, Shangqian; Shen, Hao; Xie, Pengfei; Fu, Xianbiao; Zhou, Guangye; Feng, Chen; Zhao, Dengke; Xiao, Fei; Zhu, Xiaojing; Zeng, Yachao; Shao, Minhua; Chen, Shaowei; Wu, Gang; Zeng, Jie; Wang, Chao, "Advanced Electrocatalysts with Single-Metal-Atom Active Sites", Chemical reviews, v. 120, (21), November 2020, p. 12217-12314 (2020)

Ding, Shichao; Lyu, Zhaoyuan; Zhong, Hong; Liu, Dong; Sarnello, Erik; Fang, Lingzhe; Xu, Mingjie; Engelhard, Mark H.; Tian, Hangyu; Li, Tao; Pan, Xiaoqing; Beckman, Scott P.; Feng, Shuo; Du, Dan; Li, Jin-Cheng; Shao, Minhua; Lin, Yuehe, "An Ion-Imprinting Derived Strategy to Synthesize Single-Atom Iron Electrocatalysts for Oxygen Reduction", Small, 11 December 2020 (2020)

Siddharth, Kumar; Xing, Zelong; Xiao, Fei; Zhu, Shanqian; Zhang, Lili; Pan, Feng; Shao, Minhua, "Au nanoparticles modified with Pt, Ru and SnO<sub>2</sub> as electrocatalysts for ethanol oxidation reaction in acids", Chemistry - an Asian Journal, 25 May 2020 (2020)

Liu, Jincheng; Zhong, Hong; Xu, Mingjie; Li, Tao; Wang, Liguang; Shi, Qiurong; Feng, Shuo; Lyu, Zhaoyuan; Liu, Dong; Du, Dan; Beckman, Scott P.; Pan, Xiaoqing; Lin, Yuehe; Shao, Minhua, "Boosting the Activity of Fe-N<sub>X</sub> Moieties in Fe-N-C Electrocatalysts via Phosphorus Doping for Oxygen Reduction Reaction", Science China-Materials, v. 63, (6), June 2020, p. 965-971 (2020)

Gao, Xiaoliang; Zhou, Guolang; Wang, Hao; Yin, Jingzhou; Zhang, Lili; Xiao, Fei; Siddharth, Kumar; Zhu, Shangqian; Shao, Minhua, "Defect engineering of molybdenum-based materials for electrocatalysis", Catalysts, v. 10, (11), November 2020, article number 1301, p. 1-31 (2020)

Xiao, Fei; Xu, Guiliang; Sun, Chengjun; Hwang, Inhui; Xu, Mingjie; Wu, Hsi-wen; Wei, Zidong; Pan, Xiaoqing; Amine, Khalil M.; Shao, Minhua, "Durable Hybrid Electrocatalysts for Proton Exchange Membrane Fuel Cells", Nano Energy, v. 77, November 2020, article number 105192 (2020)

Kamphaus, E.P.; Gomez, S.A.; Qin, Xueping; Shao, Minhua; Balbuena, P.B., "Effects of Solid Electrolyte Interphase Components on the Reduction of LiFSI over Lithium Metal", ChemPhysChem, v. 21, (12), June 2020, p. 1310-1317 (2020)

Yao, Yao; Wang, Jing; Shahid, Usman Bin; Gu, Meng; Wang, Haijiang; Li, Hui; Shao, Minhua, "Electrochemical Synthesis of Ammonia from Nitrogen Under Mild Conditions: Current Status and Challenges", Electrochemical Energy Reviews, 25 February 2020 (2020)

Wang, Jian-Gan; Ren, Lingbo; Hou, Zhidong; Shao, Minhua, "Flexible reduced graphene oxide/prussian blue films for hybrid supercapacitors", Chemical Engineering Journal, v. 397, October 2020, article number 125521 (2020)

Zhang, Yanfeng; Zhu, Shangqian; Zhang, Lili; Su, Dong; Shao, Minhua, "Interatomic diffusion in Pd-Pt core-shell nanoparticles", Chinese Journal of Catalysis, v. 41, (5), May 2020, p. 807-812 (2020)

Chan, Yat Tung; Siddharth, Kumar; Shao, Minhua, "Investigation of cubic Pt alloys for ammonia oxidation reaction", Nano Research, 29 February 2020 (2020)

Lyu, Zhiheng; Zhu, Shangqian; Xu, Lang; Chen, Zitao; Zhang, Yu; Xie, Minghao; Li, Tiehuai; Zhou, Shan; Liu, Jingyue; Chi, Miaofan; Shao, Minhua; Mavrikakis, Manos; Xia, Younan, "Kinetically Controlled Synthesis of Pd–Cu Janus Nanocrystals with Enriched Surface Structures and Enhanced Catalytic Activities toward CO<sub>2</sub> Reduction", Journal of the American Chemical Society, v. 143, (1), January 2021, p. 149-162 (2020)

Li, Guanzhou; Mu, Yangchang; Huang, Zongxiong; Wang, Naiguang; Chen, Yuanye; Liu, Jun; Liu, Guoping; Li, Oi Lun Helena; Shao, Minhua; Shi, Zhi Cong, "Poly-Active Centric Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub>-CeO<sub>2</sub>/Co-N-C Composites as Superior Oxygen Reduction Catalysts for Zn-Air Batteries", Science China Materials, July 2020 (2020)

Wei, Zidong; Shao, Minhua, "Preface to Special Column on Electrocatalysis", Chinese Journal of Catalysis, v. 41, (5), May 2020, p. 731-731 (2020)

Li, Jin-Cheng; Maurya, Sandip; Kim, Yu Seung; Li, Tao; Wang, Liguang; Shi, Qiurong; Liu, Dong; Feng, Shuo; Lin, Yuehe; Shao, Minhua, "Stabilizing Single-Atom Iron Electrocatalysts for Oxygen Reduction via Ceria Confining and Trapping", ACS Catalysis, v. 10 , (4), February 2020, p. 2452-2458 (2020)

Ibraheem, Shumaila; Chen, Siguo; Peng, Lanlan; Li, Jia; Li, Li; Liao, Qiang; Shao, Minhua; Wei, Zidong, "Strongly coupled iron selenides-nitrogen-bond as an electronic transport bridge for enhanced synergistic oxygen electrocatalysis in rechargeable zinc-O2 batteries", Applied Catalysis B: Environmental, v.265, May 2020, article number 118569 (2020)

Wang, Jinjin; Wang, Jiangan; Qin, Xueping; Wang, Yian; You, Zongyuan; Liu, Huanyan; Shao, Minhua, "Superfine MnO<sub>2</sub>Nanowires with Rich Defects Toward Boosted Zinc Ion Storage Performance", ACS Applied Materials & Interfaces, v. 12, (31), 17 July 2020, p. 34949-34958 (2020)

Siddharth, Kumar; Hong, Youngmin; Qin, Xueping; Lee, Hye Jin; Chan, Yat Tung; Zhu, Shangqian; Chen, Guohua; Choi, Sang II; Shao, Minhua, "Surface Engineering in Improving Activity of Pt Nanocubes for Ammonia Electrooxidation Reaction", Applied Catalysis B: Environmental, v. 269, July 2020, article number 118821 (2020)

Guo, Changyan; Liang, Caihong; Qin, Xueping; Gu, Yanjuan; Gao, Ping; Shao, Minhua; Wong, Wing-tak, "Zeolitic Imidazolate Framework Cores Decorated with Pd Nanoparticles and Coated Further with Metal–Organic Framework Shells (ZIF-8@Pd@MOF-74) as Nanocatalysts for Chemoselective Hydrogenation Reactions", ACS Applied Nano Materials, v. 3, (7), June 2020, p. 7242-7251 (2020)

Zhu, Shangqian; Qin, Xueping; Yao, Yao; Shao, Minhua, "pH-Dependent Hydrogen and Water Binding Energies on Platinum Surfaces as Directly Probed through Surface-Enhanced Infrared Absorption Spectroscopy", Journal of the American Chemical Society, v. 142, (19), May 2020, p. 8748-8754 (2020)

张焰峰; 肖菲; 陈广宇; 邵敏华, "基于非贵金属氧还原催化剂的质子交换膜燃料电池性能", 电化学=Journal of Electrochemistry, v. 26, (4), August 2020, p. 563-572 (2020)

Sun, D.; Huang, D.; Wang, H.; Xu, G.L.; Zhang, X.; Zhang, R.; Tang, Y.; Abd EI-Hady, D.; Alshitari, W.; Saad AL-Bogami, A.; Amine, K.; Shao, Minhua, "1T MoS 2 Nanosheets with Extraordinary Sodium Storage Properties via Thermal-Driven Ion Intercalation Assisted Exfoliation of Bulky MoS 2", Nano Energy, v. 61, July 2019, p. 361-369 (2019)

Qin, Xueping; Zhu, Shangqian; Xiao, Fei; Zhang, Lulu; Shao, Minhua, "Active Sites on Heterogeneous Single-Iron-Atom Electrocatalysts in CO<sub>2</sub> Reduction Reaction", ACS Energy Letters, v. 4, (7), June 2019, p. 1778-1783 (2019)

Kong, Yan; Li, Yan; Yang, Bin; Li, Zhongjian; Yao, Yao; Lu, Jianguo; Lei, Lecheng; Wen, Zhenhai; Shao, Minhua; Hou, Yang, "Boron and nitrogen co-doped porous carbon nanofibers as metal-free electrocatalysts for highly efficient ammonia electrosynthesis", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, v. 7, (46), December 2019, p. 26272-26278 (2019)

Zhu, Shangqian; Li, Tiehuai; Cai, Wen-Bin; Shao, Minhua, "CO<sub>2</sub> Electrochemical Reduction As Probed through Infrared Spectroscopy", ACS Energy Letters, v. 4, (3), March 2019, p. 682-689 (2019)

Li, JinCheng; Cheng, Min; Li, Tao; Ma, Lu; Ruan, Xiaofan; Liu, Dong; Cheng, Hui-Ming; Liu, Chang; Du, Dan; Wei, Zidong; Lin, Yuehe; Shao, Minhua, "Carbon Nanotube-linked Hollow Carbon Nanospheres Doped With Iron and Nitrogen as Single-atom Catalysts for the Oxygen Reduction Reaction in Acidic Solutions", Journal of Materials Chemistry A, v. 7, (24), June 2019, p. 14478-14482 (2019)

Huang, Zongxiong; Qin, Xueping; Li, Guanzhou; Yao, Weicong; Liu, Jun; Wang, Naiguang; Ithisuphalap, Kemakorn; Wu, Gang; Shao, Minhua; Shi, Zhicong, "Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> Nanoparticles Anchored on Nitrogen-Doped Partially Exfoliated Multiwall Carbon Nanotubes as an Enhanced Oxygen Electrocatalyst for the Rechargeable and Flexible Solid-State Zn-Air Battery", ACS Applied Energy Materials, v. 2, (6), June 2019, p. 4428-4438 (2019)

Zhu, Shangqian; Qin, Xueping; Wang, Qi; Li, Tiehuai; Tao, Ran; Gu, Meng; Shao, Minhua, "Composition-dependent CO<sub>2</sub> electrochemical reduction activity and selectivity on Au–Pd core–shell nanoparticles", Journal of Materials Chemistry A, v. 7, (28), June, 2019, p. 16954-16961 (2019)

Liu, Zhenjing; Ou, Xuewu; Zhuang, Minghao; Li, Jiadong; Hossain, Md Delowar; Ding, Yao; Wong, Hoi Lun; You, Jiawen; Cai, Yuting; Abidi, Irfab Haider; Tyagi, Abhishek; Shao, Minhua; Yuan, Bin; Luo, Zhengtang, "Confinement-Enhanced Rapid Interlayer Diffusion within Graphene-Supported Anisotropic ReSe<sub>2</sub> Electrodes", ACS Applied Materials & Interfaces, v. 11, (34), 1 August 2019, p. 31147-31154 (2019)

Meng, Zhengong; Xiao, Fei; Wei, Zhuoxun; Guo, Xuyun; Zhu, Ye; Liu, Yurong; Li, Guijun; Yu, Zhenqiang; Shao, Minhua; Wong, Wai Yeung, "Direct synthesis of L10-FePt nanoparticles from single-source bimetallic complex and their electrocatalytic applications in oxygen reduction and hydrogen evolution reactions", Nano Research, v.12, (12), December 2019, p. 2954-2959 (2019)

Li, Jin-Cheng; Wei, Zidong; Liu, Dong; Du, Dan; Lin, Yuehe; Shao, Minhua, "Dispersive Single-Atom Metals Anchored on Functionalized Nanocarbons for Electrochemical Reactions", Topics in Current Chemistry, v.377, (1), February 2019, article number 4 (2019)

Yao, Yao; Wang, Haijiang; Yuan, Xiaozi; Li, Hui; Shao, Minhua, "Electrochemical Nitrogen Reduction Reaction on Ruthenium", ACS Energy Letters, v. 4, (6), 16 May 2019, p. 1336-1341 (2019)

Qin, Xueping; Balbuena, Perla B.; Shao, Minhua, "First-Principles Study on the Initial Oxidative Decompositions of Ethylene Carbonate on Layered Cathode Surfaces of Lithium-Ion Batteries", The Journal of Physical Chemistry C, v. 123, (23), June 2019, p. 14449-14458 (2019)

Wang, Yue; Shi, Miaomiao; Bao, Di; Meng, Fanzhi; Zhang, Qi; Zhou, Yitong; Liu, Kaihua; Zhang, Yan; Wang, Jiazhi; Chen, Zhiwen; Liu, Dapeng; Jiang, Zheng; Luo, Mi; Gu, Lin; Zhang, Qinghua; Cao, Xing Zhong; Yao, Yao; Shao, Minhua; Zhang, Yu; Zhang, Xinbo; Chen, Jingguang; Yan, Junmin; Jiang, Qing, "Generating Defect-Rich Bismuth for Enhancing the Rate of Nitrogen Electroreduction to Ammonia", Angewandte Chemie - International Edition, v. 58, (28), July 2019, p. 9464-9469 (2019)

Liu, Jincheng; Qin, Xueping; Hou, Pengxiang; Cheng, Min; Shi, Chao; Liu, Chang; Cheng, Huiming; Shao, Minhua, "Identification of active sites in nitrogen and sulfur co-doped carbon-based oxygen reduction catalysts", Carbon, v.147, June 2019, p. 303-311 (2019)

Xiao, Fei; Qin, Xueping; Xu, Mingjie; Zhu, Shangqian; Zhang, Lili; Hong, Youngmin; Choi, Sangil; Chang, Qiaowan; Xu, Yuan; Pan, Xiaoqing; Shao, Minhua, "Impact of Heat Treatment on the Electrochemical Properties of Carbon-Supported Octahedral Pt-Ni Nanoparticles", ACS Catalysis, 2019, p. 11189-11198 (2019)

Ren, Lingbo; Wang, Jiangan; Liu, Huanyan; Shao, Minhua; Wei, Bingqing Mg, "Metal-organic-framework-derived hollow polyhedrons of prussian blue analogues for high power grid-scale energy storage", Electrochimica Acta, v. 321, October 2019, article number 134671 (2019)

Sun, Huanhuan; Wang, Jiangan; Zhang, Xiaozhi; Li, Chongjing; Liu, Fei; Zhu, Wenjie; Hua, Wei; Li, Yueying; Shao, Minhua, "Nanoconfined Construction of MoS<sub>2</sub>@C/MoS<sub>2</sub> Core-Sheath Nanowires for Superior Rate and Durable Li-Ion Energy Storage", ACS Sustainable Chemistry and Engineering, v. 7, (5), March 2019, p. 5346-5354 (2019)

Xiao, Fei; Xu, Guiliang; Sun, Chengjun; Xu, Mingjie; Wen, wen; Wang, Qi; Gu, Meng; Zhu, Shangqian; Li, Yuying; Wei, Zidong; Pan, Xiaoqing; Wang, Jiangan; Amine, Khalil; Shao, Minhua, "Nitrogen-coordinated single iron atom catalysts derived from metal organic frameworks for oxygen reduction reaction", Nano Energy, v. 61, July 2019, p. 60-68 (2019)

Chong, Woon Gie; Xiao, Fei; Yao, Shanshan; Cui, Jiang; Sadighi, Zoya; Wu, Junxiong; Ihsan Ul Haq, Muhammad; Shao, Minhua; Kim, Jang Kyo, "Nitrogen-doped graphene fiber webs for multi-battery energy storage", Nanoscale, v. 11, (13), April 2019, p. 6334-6342 (2019)

Liu, D.; Wu, T.; Zhang, Q.; Wang, X.; Guo, X.; Su, Y.; Zhu, Ye; Shao, Minhua; Chen, H.; Luo, Yu; Lei, Dangyuan, "Probing the in-Plane Near-Field Enhancement Limit in a Plasmonic Particle-on-Film Nanocavity with Surface-Enhanced Raman Spectroscopy of Graphene", ACS nano, v. 13, (7), June 2019, p. 7644-7654 (2019)

Kamphaus, Ethan P.; Angarita-gomez, Stefany; Qin, Xueping; Shao, Minhua; Engelhard, Mark; Mueller, Karl T.; Murugesan, Vijayakumar; Balbuena, Perla B., "Role of Inorganic Surface Layer on Solid Electrolyte Interphase Evolution at Li-Metal Anodes", ACS Applied Materials & Interfaces, 1 August 2019 (2019)

Liu, Jincheng; Xiao, Fei; Zhong, Hong; Li, Tao; Xu, Mingjie; Ma, Lu; Cheng, Min; Liu, Dong; Feng, Shuo; Shi, Qiurong; Cheng, Huiming; Liu, Chang; Du, Dan; Beckman, Scott P.; Pan, Xiaoqing; Lin, Yuehe; Shao, Minhua, "Secondary-Atom-Assisted Synthesis of Single Iron Atoms Anchored on N-Doped Carbon Nanowires for Oxygen Reduction Reaction", ACS Catalysis, 2019, p. 5929-5934 (2019)

Qin, Xueping; Zhang, Lulu; Xu, Gui-Liang; Zhu, Shangqian; Wang, Qi; Gu, Meng; Zhang, Xiaoyi; Sun, Chengjun; Balbuena, Perla B.; Amine, Khalil; Shao, Minhua, "The Role of Ru in Improving the Activity of Pd toward Hydrogen Evolution and Oxidation Reactions in Alkaline Solutions", ACS Catalysis, v. 9, (10), October 2019, p. 9614-9621 (2019)

Majumder, Soumyadip; Shao, Minhua; Deng, Yuanfu; Chen, Guohua, "Ultrathin Sheets of MoS<sub>2</sub>/g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub> Composite as A Good Hosting Material of Sulfur for Lithium–sulfur Batteries", Journal of Power Sources, v. 431, August 2019, p. 93-104 (2019)

He, Hanna Na; Sun, Dan; Tang, Yougen; Wang, Haiyan; Shao, Minhua, "Understanding and Improving the Initial Coulombic Efficiency of High-capacity Anode Materials for Practical Sodium Ion Batteries", Energy Storage Materials, 2019 (2019)

Yao, Yao; Zhu, Shangqian; Wang, haijiang; Li, hui; Shao, Minhua, "A Spectroscopic Study on the Nitrogen Electrochemical Reduction Reaction on Gold and Platinum Surfaces", Journal of the American Chemical Society, v.140, (4), 31 January 2018, p. 1496-1501 (2018)

Yao, Yao; Feng, Qi; Zhu, Shangqian; Li, Jiadong; Yao, Yuze; Wang, Yajun; Wang, Qi; Gu, Meng; Wang, Haijiang; Li, Hui; Yuan, Xiaozi; Shao, Minhua, "Chromium Oxynitride Electrocatalysts for Electrochemical Synthesis of Ammonia Under Ambient Conditions", Small Methods, 21 October 2018, article number 1800324 (2018)

Zhang, Lulu; Chen, yongting; Zhao, pingping; Luo, wei; Chen, shengli; Shao, Minhua, "Fe3C Nanorods Encapsulated in N-Doped Carbon Nanotubes as Active Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction", Electrocatalysis, v. 9, (2), p. 264-270 (2018)

Zhang, Biao; Shao, Minhua; Huang, Haitao, "Foreword", JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY, v. 48, (10), October 2018, p. 1081-1081 (2018)

Wang, Jiangan; Liu, H.; Hua, W.; Shao, Minhua, "Interfacial Constructing Flexible V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>@Polypyrrole Core-Shell Nanowire Membrane with Superior Supercapacitive Performance", ACS Applied Materials and Interfaces, v. 10, (22), June 2018, p. 18816-18823 (2018)

Huang, Zongxiong; Qin, Xueping; Gu, Xiefang; Li, Guanzhou; Mu, Yangchang; Wang, Naiguang; Ithisuphalap, Kemakorn; Wang, Hongxia; Guo, Zaiping; Shi, Zhicong; Wu, Gang; Shao, Minhua, "Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> Quantum Dots Supported on Nitrogen-Doped Partially Exfoliated Multiwall Carbon Nanotubes as Oxygen Reduction Electrocatalysts for High-Performance Zn-Air Batteries", ACS Applied Materials and Interfaces, v. 10, (28), July 2018, p. 23900-23909 (2018)

Zhang, Leiting; Dambournet, Damien; Iadecola, Antonella; Batuk, Dmitry; Borkiewicz, Olaf J.; Wiaderek, Kamila M.; Salager, Elodie; Shao, Minhua; Chen, Guohua; Tarâscon, Jean Marie, "Origin of the High Capacity Manganese-Based Oxyfluoride Electrodes for Rechargeable Batteries", Chemistry of Materials, v. 30, (15), August 2018, p. 5362-5372 (2018)

Chen, Huimei; Zhu, Shangqian; Huang, Jiale; Shao, Minhua, "Palladium Adatoms on Gold Nanoparticles as Electrocatalysts for Ethanol Electro-Oxidation in Alkaline Solutions", Journal of Electrochemistry, v. 24, (6), December 2018, p. 740-747 (2018)

Shao, Minhua, "Preface-Focus Issue on Electrocatalysis - In Honor of Radoslav Adzic", JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, v. 165, (15), December 2018, p. Y15-Y15 (2018)

Kalamaras, Evangelos; Maroto-Valer, M. Mercedes; Shao, Minhua; Xuan, Jin; Wang, Huizhi, "Solar carbon fuel via photoelectrochemistry", Catalysis Today, v. 317, November 2018, p. 56-75 (2018)

Wang, Jiangan; Hua, Wei; Li, Mingyu; Liu, Huanyan; Shao, Minhua; Wei, Bingqing, "Structurally Engineered Hyperbranched NiCoP Arrays with Superior Electrocatalytic Activities toward Highly Efficient Overall Water Splitting", ACS Applied Materials and Interfaces, v. 10, (48), December 2018, p. 41237-41245 (2018)

He, Hanna; Gan, Qingmeng; Wang, Haiyan; Xu, Guiliang; Zhang, Xiaoyi; Huang, Dan; Fu, Fang; Tang, Yougen; Amine, Khalil M.; Shao, Minhua, "Structure-dependent Performance of TiO<sub>2</sub>/C as Anode Material for Na-ion Batteries", Nano Energy, v. 44, Feburary 2018, p. 217-227 (2018)

Zhang, Lulu; Xiao, Jin; Wang, Haiyan; Shao, Minhua, "Carbon-Based Electrocatalysts for Hydrogen and Oxygen Evolution Reactions", ACS CATALYSIS, v.7, (11), November 2017, p. 7855-7865 (2017)

Chang, Qiaowen; Xiao, Fei; Xu, Yuan; Shao, Minhua, "Core-Shell Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction", 物理化学学报, v. 33, (1), 2017, p. 9-17 (2017)

Zhu, Shangqian; Jiang, Bei; Cai, Wen Bin; Shao, Minhua, "Direct Observation on Reaction Intermediates and the Role of Bicarbonate Anions in CO2 Electrochemical Reduction Reaction on Cu Surfaces", Journal of the American Chemical Society, v. 139, (44), 23 October 2017, p. 15664-15667 (2017)

Wang, Mengzhi; Qin, Xueping; Jiang, Kun; Dong, Yu; Shao, Minhua; Cai, Wen-Bin, "Electrocatalytic Activities of Oxygen Reduction Reaction on Pd/C and Pd-B/C Catalysts", The Journal of Physical Chemistry C, v. 121, (6), February 2017, p. 3416-3423 (2017)

Li, Jingsha; Chen, Jiajie; Wang, Haiyan; Ren, Yu; Liu, Kun; Tang, Yougen; Shao, Minhua, "Fe/N co-doped Carbon Materials with Controllable Structure as Highly Efficient Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction in Al-air Batteries", Energy Storage Materials, v. 8, July 2017, p. 49-58 (2017)

Fu, Fang; Li, Jiadong; Yao, Yuze; Qin, Xueping; Dou, Yubing; Wang, Haiyan; Tsui, Jenkin; Chan, Kwong-yu; Shao, Minhua, "Hierarchical NiCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub> Micro- and Nanostructures with Tunable Morphologies as Anode Materials for Lithium- and Sodium-Ion Batteries", ACS Applied Materials and Interfaces, v. 9, (19), May 2017, p. 16194-16201 (2017)

He, Hanna; Sun, Dan; Zhang, Qi; Fu, Fang; Tang, Yougen; Guo, Jun; Shao, Minhua; Wang, Haiyan, "Iron-Doped Cauliflower-Like Rutile TiO<sub>2</sub> with Superior Sodium Storage Properties", ACS Applied Materials and Interfaces, v. 9, (7), February 2017, p. 6093-6103 (2017)

He, Hanna; Wang, Haiyan; Sun, Dan; Shao, Minhua; Huang, Xiaobing; Tang, Yougen, "N-doped rutile TiO<sub>2</sub>/C with Significantly Enhanced Na Storage Capacity for Na-ion Batteries", Electrochimica Acta, v. 236, May 2017, p. 43-52 (2017)

Chang, Qiaowan; Xu, Yuan; Duan, Zhiyuan; Xiao, Fei; Fu, Fang; Hong, Yongmin; Kim, Jeonghyeon; Choi, Sang-Il; Su, Dong; Shao, Minhua, "Structural Evolution of Sub-10 nm Octahedral Platinum-Nickel Bimetallic Nanocrystals", Nano Letters, v. 17, (6), June 2017, p. 3926-3931 (2017)

Fu, Fang; Yao, Yuze; Wang, Haiyan; Xu, Guiliang; Amine, Khalil; Sun, Shigang; Shao, Minhua, "Structure Dependent Electrochemical Performance of Li-rich Layered Oxides in Lithium-ion Batteries", Nano Energy, v. 35, 2017, p. 370-378 (2017)

Liu, Kun; Huang, Xiaobing; Wang, Haiyan; Li, Fuzhi; Tang, Yougen; Li, Jingsha; Shao, Minhua, "Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub>-CeO<sub>2</sub>/C as a Highly Active Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction in Al-Air Batteries", ACS Applied Materials & Interfaces, v. 8, (50), Dec 2016, p. 34422-34430 (2016)

Khateeb, Siddique; Guerreo, Sandra; Su, Dong; Darling, Robert M.; Protsailo, Lesia V.; Shao, Minhua, "Fuel Cell Performance of Palladium-Platinum Core-Shell Electrocatalysts Synthesized in Gram-Scale Batches", Journal of the Electrochemical Society, v. 163, (7), 2016, p. F708-F713 (2016)

Zhu, Shangqian; Hu, Xiaomeng; Zhang, Lulu; Shao, Minhua, "Impacts of Perchloric Acid, Nafion, and Alkali Metal Ions on Oxygen Reduction Reaction Kinetics in Acidic and Alkaline Solutions", The Journal of Physical Chemistry. C, v. 120, (48), 2016, Dec, p. 27452-27461 (2016)

Zhuang, Minghao; Ou, Xuewu; Dou, Yubing; Zhang, Lulu; Zhang, Qicheng; Wu, Ruizhe; Ding, Yao; Shao, Minhua; Luo, Zhengtang, "Polymer-Embedded Fabrication of Co2P Nanoparticles Encapsulated in N,P-Doped Graphene for Hydrogen Generation", Nano letters, v. 16, (7), 2016, p. 4691-4698 (2016)

Shao, Minhua; Chang, Qiaowan ; Dodelet, Jean-Pol ; Chenitz, Regis , "Recent Advances in Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction", Chemical reviews, v. 116, (6), March 2016, p. 3594-3657 (2016)

Nie, Yao ; Xie, Xiaohong ; Chen, Siguo ; Ding, Wei ; Qi, Xueqiang ; Wang, Yao ; Wang, Jun ; Li, Wei ; Wei, Zidong ; Shao, Minhua, "Towards Effective Utilization of Nitrogen-Containing Active Sites: Nitrogen-doped Carbon Layers Wrapped CNTs Electrocatalysts for Superior Oxygen Reduction", Electrochimica Acta, v. 187, 2016, p. 153-160 (2016)

Shao, Minhua, "Electrocatalysis in Fuel Cells", Catalysts, v. 5, (4), December 2015, p. 2115-2121 (2015)

Yue, Jeffrey; Du, Zheng ; Shao, Minhua, "Mechanisms of Enhanced Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction Reaction on High-Index Platinum n(111)-(111) Surfaces", The journal of physical chemistry letters, v. 6, (17), 2015, p. 3346-3351 (2015)

Chen, Huimei ; Huang, Jiale ; Huang, Dengpo ; Sun, Daohua ; Shao, Minhua; Li, Qingbiao , "Novel AuPd nanostructures for hydrogenation of 1,3-butadiene", Journal of Materials Chemistry A: Materials for energy and sustainability, v. 3, (9), 2015, p. 4846-4854 (2015)

Peles, Amra ; Shao, Minhua; Protsailo, Lesia , "Pt monolayer electrocatalyst for oxygen reduction reaction on Pd-Cu alloy: First-principles investigation", Catalysts, v. 5, (3), 2015, p. 1193-1201 (2015)

Hachimi, Abdouelilah ; Merzougui, Belabbes A. ; Hakeem, Abbas Saeed ; Laoui, Tahar ; Swain, Greg M. ; Chang, Qiaowan; Shao, Minhua; Ali Atieh, Muataz Ali , "Synthesis of Nitrogen-doped carbon nanotubes using injection-vertical chemical vapor deposition: Effects of synthesis parameters on the nitrogen content", Journal of Nanomaterials, v. 2015, 2015, Article number 453725 (2015)

Hu, Enyuan ; Bak, Seong Min ; Senanayake, Sanjaya D. ; Yang, Xiao-Qing ; Nam, Kyung-Wan ; Zhang, Lulu ; Shao, Minhua, "Thermal stability in the blended lithium manganese oxide - Lithium nickel cobalt manganese oxide cathode materials: An in situ time-resolved X-Ray diffraction and mass spectroscopy study", Journal of power sources, v. 277, March 2015, p. 193-197 (2015)

Choi, S.-I. ; Xie, S. ; Shao, M.; Lu, N. ; Guerrero, S. ; Odell, J.H. ; Park, J. ; Wang, J. ; Kim, M.J. ; Xia, Y. , "Controlling the size and composition of nanosized Pt-Ni octahedra to optimize their catalytic activities toward the oxygen reduction reaction", ChemSusChem v. 7, (5), 2014, p. 1476-1483 (2014)

Shao, Minhua; Peles, Amra ; Odell, Jonathan , "Enhanced Oxygen Reduction Activity of Platinum Monolayer with a Gold Interlayer on Palladium", The journal of physical chemistry. C v. 118, (32), August 2014, p. 18505-18509 (2014)

Bukola, S. ; Merzougui, B. ; Akinpelu, A. ; Laoui, T. ; Hedhili, M.N. ; Swain, G.M. ; Shao, M., "Fe-N-C electrocatalysts for oxygen reduction reaction synthesized by using aniline salt and Fe3+/H2O2 catalytic system", Electrochimica Acta v. 146, 2014, p. 809-818 (2014)

Shao, Minhua, "In situ microscopic studies on the structural and chemical behaviors of lithium-ion battery materials", Journal of power sources v. 270, December 2014, p. 475-498 (2014)

Choi, Sang-Il ; Shao, Minhua; Lu, Ning ; Ruditskiy, Aleksey ; Peng, Hsin-Chieh ; Park, Jinho ; Guerrero, Sandra ; Wang, Jinguo ; Kim, Moon J. ; Xia, Younan , "Synthesis and Characterization of Pd@Pt-Ni Core-Shell Octahedra with High Activity toward Oxygen Reduction", ACS nano v. 8, (10), October 2014, p. 10363-10371 (2014)

Shao, M.; Odell, J.H.; Peles, A.; Su, D., "The role of transition metals in the catalytic activity of Pt alloys: Quantification of strain and ligand effects", Chemical communications (London. 1996). v. 50, (17), 2014, p. 2173-2176 (2014)

Merzougui, B.; Hachimi, A.; Akinpelu, A.; Bukola, S.; Shao, M., "A Pt-free catalyst for oxygen reduction reaction based on Fe-N multiwalled carbon nanotube composites", Electrochimica Acta. v. 107, 2013, p. 126-132 (2013)

Shao, M.; Smith, B.H.; Guerrero, S.; Protsailo, L.; Su, D.; Kaneko, K.; Odell, J.H.; Humbert, M.P.; Sasaki, K.; Marzullo, J.; Darling, R.M., "Core-shell catalysts consisting of nanoporous cores for oxygen reduction reaction", PCCP. Physical chemistry chemical physics. v. 15, (36), 2013, p. 15078-15090 (2013)

Shao, M.; Odell, J.; Humbert, M.; Yu, T.; Xia, Y., "Electrocatalysis on shape-controlled palladium nanocrystals: Oxygen reduction reaction and formic acid oxidation", The journal of physical chemistry. C. v. 117, (8), 2013, p. 4172-4180 (2013)

Shao, M.; Odell, J.H.; Choi, S.-I.; Xia, Y., "Electrochemical surface area measurements of platinum- and palladium-based nanoparticles", Electrochemistry communications. v. 31, 2013, p. 46-48 (2013)

Shao, M.; He, G.; Peles, A.; Odell, J.H.; Zeng, J.; Su, D.; Tao, J.; Yu, T.; Zhu, Y.; Xia, Y., "Manipulating the oxygen reduction activity of platinum shells with shape-controlled palladium nanocrystal cores", Chemical communications (London. 1996). v. 49, (79), 2013, p. 9030-9032 (2013)

Choi, S.-I.; Xie, S.; Shao, M.; Odell, J.H.; Lu, N.; Peng, H.-C.; Protsailo, L.; Guerrero, S.; Park, J.; Xia, X.; Wang, J.; Kim, M.J.; Xia, Y., "Synthesis and characterization of 9 nm Pt-Ni octahedra with a record high activity of 3.3 A/mgPt for the oxygen reduction reaction", Nano letters. v. 13, (7), 2013, p. 3420-3425 (2013)

Wanjala, B.N.; Fang, B.; Shan, S.; Petkov, V.; Zhu, P.; Loukrakpam, R.; Chen, Y.; Luo, J.; Yin, J.; Yang, L.; Shao, M.; Zhong, C.-J., "Design of ternary nanoalloy catalysts: Effect of nanoscale alloying and structural perfection on electrocatalytic enhancement", Chemistry of materials. v. 24, (22), 2012, p. 4283-4293 (2012)

Humbert, M.P.; Smith, B.H.; Wang, Q.; Ehrlich, S.N.; Shao, M., "Synthesis and Characterization of Palladium-Platinum Core-Shell Electrocatalysts for Oxygen Reduction", Electrocatalysis. v. 3, (3), 2012, p. 298-303 (2012)

Shao, M.; Peles, A.; Shoemaker, K., "Electrocatalysis on platinum nanoparticles: Particle size effect on oxygen reduction reaction activity", Nano letters. v. 11, (9), 2011, p. 3714-3719 (2011)

Shao, M.; Peles, A.; Shoemaker, K.; Gummalla, M.; Njoki, P.N.; Luo, J.; Zhong, C.-J., "Enhanced oxygen reduction activity of platinum monolayer on gold nanoparticles", The journal of physical chemistry letters. v. 2, (2), 2011, p. 67-72 (2011)

Shao, M., "Palladium-based electrocatalysts for hydrogen oxidation and oxygen reduction reactions", Journal of power sources. v. 196, (5), 2011, p. 2433-2444 (2011)

Loukrakpam, R.; Wanjala, B.N.; Yin, J.; Fang, B.; Luo, J.; Shao, M.; Protsailo, L.; Kawamura, T.; Chen, Y.; Petkov, V.; Zhong, C.-J., "Structural and electrocatalytic properties of PtIrCo/C catalysts for oxygen reduction reaction", ACS catalysis. v. 1, (5), 2011, p. 562-572 (2011)

Shao, M.; Yu, T.; Odell, J.H.; Jin, M.; Xia, Y., "Structural dependence of oxygen reduction reaction on palladium nanocrystals", Chemical communications (London. 1996). v. 47, (23), 2011, p. 6566-6568 (2011)

Shao, M.; Merzougui, B.; Shoemaker, K.; Stolar, L.; Protsailo, L.; Mellinger, Z.J.; Hsu, I.J.; Chen, J.G., "Tungsten carbide modified high surface area carbon as fuel cell catalyst support", Journal of power sources. v. 196, (18), 2011, p. 7426-7434 (2011)

Guo, L.; Swope, V.M.; Merzougui, B.; Protsailo, L.; Shao, M.; Yuan, Q.; Swain, G.M., "Oxidation resistance of bare and pt-coated electrically conducting diamond powder as assessed by thermogravimetric analysis", Journal of the Electrochemical Society. v. 157, (1), 2010, p. A19-A25 (2010)

Shao, M.; Shoemaker, K.; Peles, A.; Kaneko, K.; Protsailo, L., "Pt monolayer on porous Pd-Cu alloys as oxygen reduction electrocatalysts", Journal of the American Chemical Society. v. 132, (27), 2010, p. 9253-9255 (2010)

Wanjala, B.N.; Loukrakpam, R.; Luo, J.; Njoki, P.N.; Mott, D.; Zhong, C.-J.; Shao, M.; Protsailo, L.; Kawamura, T., "Thermal treatment of PtNiCo electrocatalysts: Effects of nanoscale strain and structure on the activity and stability for the oxygen reduction reaction", The journal of physical chemistry. C. v. 114, (41), 2010, p. 17580-17590 (2010)

Kowal, A.; Li, M.; Shao, M.; Sasaki, K.; Vukmirovic, M.B.; Zhang, J.; Marinkovic, N.S.; Liu, P.; Frenkel, A.I.; Adzic, R.R., "Ternary Pt/Rh/SnO 2 electrocatalysts for oxidizing ethanol to CO 2", Nature Materials. v. 8, (4), 2009, p. 325-330 (2009)

Lima, F.H.B.; Zhang, J.; Shao, M.H.; Sasaki, K.; Vukmirovic, M.B.; Ticianelli, E.A.; Adzic, R.R., "Pt monolayer electrocatalysts for O 2 reduction: PdCo/C substrate-induced activity in alkaline media", Journal of solid state electrochemistry. v. 12, (4), 2008, p. 399-407 (2008)

Lima, F.H.B.; Zhang, J.; Shao, M.H.; Sasaki, K.; Vukmirovic, M.B.; Ticianelli, E.A.; Adzic, R.R., "Catalytic activity - d-band center correlation for the O2 reduction reaction on platinum in alkaline solutions", The journal of physical chemistry. C. v. 111, (1), 2007, p. 404-410 (2007)

Wang, J.X.; Springer, T.E.; Liu, P.; Shao, M.; Adzic, R.R., "Hydrogen oxidation reaction on Pt in acidic media: Adsorption isotherm and activation free energies", The journal of physical chemistry. C. v. 111, (33), 2007, p. 12425-12433 (2007)

Shao, M.; Liu, P.; Zhang, J.; Adzic, R., "Origin of enhanced activity in palladium alloy electrocatalysts for oxygen reduction reaction", The journal of physical chemistry. B. v. 111, (24), 2007, p. 6772-6775 (2007)

Shao, M.H.; Sasaki, K.; Liu, P.; Adzic, R.R., "Pd 3Fe and Pt monolayer-modified Pd 3Fe electrocatalysts for oxygen reduction", Zeitschrift für physikalische Chemie. v. 221, (9-10), 2007, p. 1175-1190 (2007)

Adzic, R.R.; Zhang, J.; Sasaki, K.; Vukmirovic, M.B.; Shao, M.; Wang, J.X.; Nilekar, A.U.; Mavrikakis, M.; Valerio, J.A.; Uribe, F., "Platinum monolayer fuel cell electrocatalysts", Topics in catalysis. v. 46, (3-4), 2007, p. 249-262 (2007)

Shao, M.; Sasaki, K.; Marinkovic, N.S.; Zhang, L.; Adzic, R.R., "Synthesis and characterization of platinum monolayer oxygen-reduction electrocatalysts with Co-Pd core-shell nanoparticle supports", Electrochemistry communications. v. 9, (12), 2007, p. 2848-2853 (2007)

Shao, M.H.; Huang, T.; Liu, P.; Zhang, J.; Sasaki, K.; Vukmirovic, M.B.; Adzic, R.R., "Palladium monolayer and palladium alloy electrocatalysts for oxygen reduction", Langmuir. v. 22, (25), 2006, p. 10409-10415 (2006)

Shao, M.-H.; Sasaki, K.; Adzic, R.R., "Pd-Fe nanoparticles as electrocatalysts for oxygen reduction", Journal of the American Chemical Society. v. 128, (11), 2006, p. 3526-3527 (2006)

Shao, M.-H.; Liu, P.; Adzic, R.R., "Superoxide anion is the intermediate in the oxygen reduction reaction on platinum electrodes", Journal of the American Chemical Society. v. 128, (23), 2006, p. 7408-7409 (2006)

Shao, M.H.; Adzic, R.R., "Electrooxidation of ethanol on a Pt electrode in acid solutions: In situ ATR-SEIRAS study", Electrochimica Acta. v. 50, (12), 2005, p. 2415-2422 (2005)

Shao, M.H.; Warren, J.; Marinkovic, N.S.; Faguy, P.W.; Adzic, R.R., "In situ ATR-SEIRAS study of electrooxidation of dimethyl ether on a Pt electrode in acid solutions", Electrochemistry communications. v. 7, (5), 2005, p. 459-465 (2005)

Zhang, J.; Lima, F.H.B.; Shao, M.H.; Sasaki, K.; Wang, J.X.; Hanson, J.; Adzic, R.R., "Platinum monolayer on nonnoble metal-noble metal core-shell nanoparticle electrocatalysts for O 2 reduction", The journal of physical chemistry. B. v. 109, (48), 2005, p. 22701-22704 (2005)

Shao, M.H.; Adzic, R.R., "Spectroscopic identification of the reaction intermediates in oxygen reduction on gold in alkaline solutions", The journal of physical chemistry. B. v. 109, (35), 2005, p. 16563-16566 (2005)

Shao, M.; Fu, Y.; Hu, R.; Lin, C., "A study on pitting corrosion of aluminum alloy 2024 - T3 by scanning microreference electrode technique", Materials science & engineering. A, Structural materials: properties, microstructure and processing. v. 344, (1-2), 2003, p. 323-327 (2003)

Hu, R.; Du, R.; Shao, M.; Lin, C., "In-situ STM study on dynamic behavior of corrosion and inhibition of rebar steel in different simulated concrete pore solution", 中国腐蚀与防护学报. v. 23, (6), 2003, p. 325 (2003)

Shao, M.; Lin, C., "A review of investigation on pitting corrosion of aluminum alloy", 腐蚀科学与防护技术. v. 14, (3), 2002, p. 147-151 (2002)

邵敏华; 付燕; 胡融刚; 林昌健, "Al合金铈盐转化膜缓蚀机理研究", 电化学. v. 8, (1), 2002, p.15-21 (2002)

Shao, M.-H.; Huang, R.-S.; Hu, R.-G.; Lin, C.-J., "Fabrication of composite scanning micro pH electrode and its application in localized corrosion", Acta Physico-Chimica Sinica. v. 18, (10), 2002, p. 934-937 (2002)

Shao, MH; Huang, RS; Fu, Y; Lin, CJ, "Investigation of formation and inhibition mechanism of cerium conversion films on Al 2024 alloy", Journal of Rare Earths. v. 20, (6), December 2002, p. 640-645 (2002)

Shao, M.-H.; Huang, R.-S.; Fu, Y.; Hu, R.-G.; Lin, C.-J., "Investigation on the formation mechanism of Ce conversion films on 2024 aluminum alloy", Acta Physico-Chimica Sinica. v. 18, (9), 2002, p. 791-795 (2002)

Shao, M.-H.; Fu, Y.; Hu, R.-G.; Lin, C.-J., "Localized corrosion study of Al 2024-T3 alloy by scanning micro reference electrode technique", Acta Physico-Chimica Sinica. v. 18, (4), 2002, p. 350-354 (2002)

Hu, Y.; Hu, R.; Shao, M.; Lin, C., "In situ ECSTM investigation on formation and breakdown of passive film for polycrystalline stainless steel", 金属学报. v. 37, (9), 2001, p. 965-970 (2001)

胡艳玲; 胡融刚; 邵敏华; 卓向东; 林昌健, "不锈é'¢é'åŒ–膜表面微观形貌特征的ECSTM研究", 电子显微学报. v. 20, (5), 2001, p.631-635 (2001)

Book


Shao, M.H., "Electrocatalysis in Fuel Cells: A Non- and Low- Platinum Approach", Electrocatalysis in Fuel Cells: A Non- and Low- Platinum Approach. / Edited by Shao, M.H. London: Springer, 2013 (2013)

Book chapter


Shao, M.H., "Palladium-Based Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction", Electrocatalysis in Fuel Cells: A Non- and Low- Platinum Approach. / Edited by M.H. Shao. London: Springer, 2013, p.513-531 (2013)

Sasaki, K.; Shao, M.H.; Adzic, R.R., "Dissolution and Stabilization of Platinum in Oxygen Cathodes", Proton Exchange Membrane Fuel Cell Durability. / Edited by F.N. Buchi, M. Inaba, J. Schmidt. New York: Springer, 2009, p.7-28 (2009)

Xu, Y.; Shao, M.H.; Mavrikakis, M.; Adzic, R.R., "Recent Developments in the Electrocatalysis of the O2 Reduction Reaction", Fuel Cell Catalysis: a Surface Science Approach. / Edited by M.T.M. Koper. New York: John Wiley & Sons, 2009, p.271-316 (2009)

Lin, C.J.; Zhou, X.D.; Du, R.G.; Shao,M.H.; Li, Y.; Tian, Z.W., "Novel Electrochemical Techniques with Spatial Resolution", Frontiers of Physical Chemistry of Solid Surfaces. / Edited by H.L. Wan. Xiamen: Xiamen University Press, 2006, p.331-351 (2006)

Conference paper


Zhang, Lulu; Feng, Chenkai; Shao, Minhua, "Improving the Hydrogen Evolution Reaction Activities of Pd by Conjunction with Ru", Nature Conference on Materials Electrochemistry: Fundamentals and Applications, Shenzhen, China, 13-15 Jan 2018 (2017)

Zhu, Shangqian; Yue, Jeffrey; Qin, Xueping; Shao, Minhua, "Synthesis and Evaluation of Core-shell Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction", ECS transactions, v. 75, (14), 2016, p. 731-740 (2016)

Shao, Minhua, "Platinum Monolayer Perfection with the Assistance of Citric Acid in Galvanic Displacement Reaction", (2015)

Zhang, J.; Shao, M.H.; Sasaki, K.; Vukmirovic, M.B.; Uribe, F.; Adzic, R.R., "Platinum and mixed platinum-metal monolayer fuel cell electrocatalysts: Design, activity and long-term performance stability", ECS transactions. v. 3, (1), 2006, p. 31-36 (2006)

Lin, C.-J.; Shao, M.-H.; Lin, Y.-H.; Huang, R.-S.; Li, Y.; Du, R.-G., "Scanning electrochemical probes studies of localized corrosion and Ce inhibition for Al 2024 alloy in chloride solution", Proceedings - Electrochemical Society. v. 23, 2003, p. 36-41 (2003)

Other


Shao, Minhua; Ciucci, Francesco; Wang, Jiazhao, "Foreword of Special Issue: New Devices for Energy Conversion and Storage, Hong Kong. Satellite Meeting of 66th ISE Annual Meeting", Journal of Applied Electrochemistry, v. 46,(8), August 2016, p. 805 (2016)

 
Research